Jaarresultaat 2016: IJzersterke balans en tevredenstellend resultaat

15 mrt 2017

Royal Agrifirm Group behaalde in 2016 een tevredenstellend resultaat van € 30,6 miljoen in 2016. In Nederland wist Agrifirm goed stand te houden in een jaar met uitdagende omstandigheden, die ook dit jaar weer een groot beroep deden op het ondernemerschap van onze leden.

Highlights 2016

  • Solvabiliteit stijgt naar 53%
  • Nettoresultaat tevredenstellend op € 30,6 miljoen
  • Ledenuitkering van € 33 miljoen begin 2017
  • Sectoren in Nederland onder druk; Agrifirm neemt haar verantwoordelijkheid
  • Nieuwe Royal Agrifirm Group strategie gericht op mondiale synergie-effecten om rendement boerenerf te verbeteren en voedselketen te versterken

Eind 2016 zette Agrifirm in op een heroriëntatie van de Duitse feed strategie, wat recent leidde tot een verregaande strategische samenwerking met de toonaangevende Duitse speler DTC en de verkoop van de fabriek in Neuss. De divisie Specialiteiten (Nuscience) leverde een belangrijke bijdrage aan de winst. De divisie Plant zag haar marktaandeel opnieuw stijgen in Nederland. In 2016 wist Royal Agrifirm Group de operationele kosten verder te drukken door te sturen op proces- en efficiencyverbeteringen. Verder bouwde Agrifirm haar marktaandeel uit in Latijns-Amerika met de aankoop van de Uruguayaanse premix fabrikant Nutral en nam het de Poolse mengvoerfabrikant Paszmark over. Met de verkoop van het resterende belang in Plukon en de verkoop van de resterende 51% aandelen Agrimec aan BayWa, zijn het afgelopen jaar voorlopig de laatste stappen gezet ten aanzien van de focus op de kernactiviteiten.

Dick Hordijk, CEO Royal Agrifirm Group: “Royal Agrifirm Group heeft het jaar 2016 goed afgesloten. We zijn een sterke coöperatieve onderneming die klaar is voor een volgende stap als grote internationale speler. We zijn uniek door de combinatie van gepassioneerde medewerkers en hoogwaardige kennis in de volle breedte van de agrarische sector. Het bedrijf is financieel kerngezond en staat goed op de kaart. Door een deel van het ledenvoordeel versneld uit te betalen, dragen we dit jaar extra bij aan de financiële slagkracht van onze leden. We kijken iedere dag of de zaken beter kunnen zoals het een moderne coöperatie betaamt. We zien consolidatie in de markt, toenemende complexiteit en verdere professionalisering, als aanhoudende trends in onze markten. Aanvang 2017 hebben we daarom onze nieuwe strategie Better Together gelanceerd. Hierbij zetten we in op het realiseren van synergie-effecten tussen al onze bedrijven wereldwijd. Daarmee verbeteren we ons versneld op het gebied van R&D, innovatie, duurzaamheid, commercial & operational excellence en digitale oplossingen. Hiermee dragen we met onze leden bij aan een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties. De veehouders en telers hebben hierin een cruciale rol en staan voor stevige uitdagingen. Samen met hen en onze strategische partners werken we aan oplossingen die meetbare, duurzame en relevante waarde toevoegen aan de agrarische sector.” 

Marktontwikkelingen

Lage melkprijzen, een zeer voorzichtig herstel van al jarenlang lage varkensvleesprijzen, bijzondere weersomstandigheden die de diverse teelten sterk beïnvloedden en de vogelgriep aan het eind van het jaar deden een groot beroep op het ondernemerschap van veehouders en telers in Europa. Voor de melkvee- en vleesveehouder in Nederland kwam daar de fosfaatproblematiek nog bij.
Wereldwijd kwamen de grondstoffenmarkten in rustiger vaarwater, waardoor voerprijzen daalden. De diverse wereldwijde afzetgebieden van Royal Agrifirm Group ontwikkelden zich verschillend. Zo herstelde de varkensmarkt in China zich van de matige situatie gedurende de jaren hiervoor. De economische situatie in Brazilië verslechterde door de grote politieke onrust in dat land en de daarbij horende economische onzekerheid. De onrust en onzekerheid, gekoppeld aan dalende koopkracht raakt de voedselproductiesector direct. De lage vraag en de dure lokale grondstofprijzen (o.a. maïs) leiden tot een lager economisch rendement voor de veehouderij. De Braziliaanse landbouwsector bevindt zich in 2016 en aanvang 2017 in een recessie.

Ledenbedrijven

Agrifirm Plant heeft een prima jaar achter de rug, waarin opnieuw nieuwe klanten werden gewonnen in de belangrijke productgroepen. Daarmee wordt de positie van Agrifirm Plant opnieuw sterker, met een opvallende groei in gewasbeschermingsmiddelen. De late start van het groeiseizoen en de bijzondere weersomstandigheden (onder andere grote neerslaghoeveelheden in korte tijd) maakten het jaar uitdagend. Agrifirm Plant heeft vorig jaar haar Plant activiteiten in Duitsland volledig afgebouwd omdat dit een te kleinschalige en te weinig renderende activiteit was. In de afzet van producten wist Agrifirm Plant goede prijzen te realiseren voor haar klanten in de diverse markten. Het poolsysteem voor de afzet van akkerbouwproducten geeft ruimte om op het juiste moment te verhandelen en werpt daarmee zijn vruchten af ten bate van de telers. De graanoogst zelf was qua volume teleurstellend; een dalend graanareaal in de markt ten gunste van bieten en uien gecombineerd met een zeer natte graanoogstperiode lag hieraan ten grondslag.

Eind november 2016 ondertekende Agrifirm Plant een intentieovereenkomst tot samenwerking met het Chinese Beidahuang Blacksoil Potato Industry (BBPI). BBPI is onderdeel van de Beidahuang Group in de provincie Heilongjiang, één van de grootste landbouwbedrijven in China. Daarmee heeft Agrifirm Plant de eerste stappen gezet in het internationaal vermarkten van hoogwaardige adviesdiensten voor verbetering van teelten. In Nederland is verder ingezet op het uitbreiden van de diensten op het gebied van de precisielandbouw en de daaraan gekoppelde dienstverlening.

In het najaar tekende Agrifirm samen met de ministeries van Economische Zaken én Infrastructuur & Milieu en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe de ‘Green Deal Soja in Nederland’ vanuit de ambitie om binnen enkele jaren in Nederland een belangrijk areaal soja te telen.

Agrifirm Feed zag in de varkenshouderij aan het begin van het jaar veel druk op debiteuren en invloed van zeer lage prijsaanbieders. Dit leidde tot klantverlies. De aanpassingen in de fabriek in Veghel gaf wat druk op de serviceniveaus, maar de fabriek is goed op weg om topkwaliteit varkensvoer te leveren. De verwachting is dat dit een positieve impact heeft op de relatie met de bestaande klanten en groei brengt bij nieuwe klanten. De investering in Veghel zal in juli 2017 worden afgerond. De afgelopen jaren groeide de melkveestapel sterk na de beëindiging van het melkquotum; Agrifirm Feed profiteerde daar ook van middels een hogere afzet. In 2016 had de groei van de veestapel gevolgen voor de melkprijs en extra maatregelen op milieugebied. Melkveehouders kregen te maken met sterk dalende melkprijzen. Voor 2017 rekent Agrifirm Feed met een afname van de melkveestapel gedurende het jaar. Het marktaandeel in geiten werd verder uitgebreid, waarmee Agrifirm Feed in dit snelgroeiende segment haar leiderschap verder versterkte.

In augustus 2015 introduceerde Agrifirm Feed het netto fosfor voederwaarde-systeem (nP-systeem) samen met de NP-voeders om melkveehouders te stimuleren kennis te maken met deze veilige manier van P-verlaging in het rantsoen. Ook het in maart 2016 geïntroduceerde jongveeconcept DairyStart®, dat melkveehouders in staat stelt de afkalfleeftijd in vier fases terug te brengen van gemiddeld 26 maanden naar 22 maanden, heeft een positieve bijdrage aan meer fosfaatruimte en extra liquiditeit voor de boer. In 2017 zal Agrifirm Feed haar maatwerkadviezen aan melkvee- en vleesveehouders verder intensiveren.

In de pluimveehouderij ging veel aandacht uit naar de omschakeling naar een meer door de consument gewaardeerd veehouderijsysteem. Agrifirm Feed speelde hier proactief op in door onder meer de introductie van het Slowfeed voerprogramma zodat boeren aan de vraag naar nieuwe concepten, zoals Goed Nest Kip, kunnen voldoen. Agrifirm en haar leden liepen voorop in deze ontwikkeling. Het gevolg was dat minder dieren werden opgezet, resulterend in een lagere voerafname. Klantenwinst leidde tot het kunnen beperken van de terugloop van de afzet.

Europese Agrifirm-bedrijven

Agrifirm Co-products (Bonda) wist gegeven de lastige marktomstandigheden en mede dankzij haar internationale spreiding, een voldoende tevredenstellend resultaat te behalen. De organisatorische wijzigingen werpen haar vruchten af, terwijl de innovatieve fabriek in Den Bosch volop mogelijkheden geeft voor de inzet van meer producten richting de dierhouderij. Door de samenwerking met Agrifirm Feed werd een hogere afzet gerealiseerd.

Tegen het eind van 2016 herstelde Agrifirm Belgium zich van de tegenvallende resultaten uit het begin van het jaar. De lastige situatie van ondernemers in de varkenshouderij speelde ook hier, terwijl daarnaast ondernemers vanwege de lage eierprijzen geen nieuwe koppels opzetten. Het aantal eiercontracten dat Agrifirm in België heeft, neemt nu snel af. In de legpluimveehouderij weet men nu weer klantenwinst te boeken.

Eind 2016 heeft Agrifirm ingezet op een heroriëntatie van de Duitse feed strategie vanwege toenemende complexiteit en consolidatie. De strategische alliantie die aanvang 2017 met DTC werd overeengekomen is hierbij een belangrijke mijlpaal en bevestiging dat de heroriëntatie van de Duitse feed strategie de juiste koers is. Agrifirm zal zich meer gaan richten op de verkoop van veevoer in de grensregio’s met Duitsland, die goed bereikbaar zijn vanuit de Nederlandse fabrieken in Zwolle, Drachten en Meppel. De focus wordt verlegd naar die marktsegmenten waar vraag is naar hoge toegevoegde waarde. Daarnaast zal Agrifirm zich focussen op de afzet van diervoeder voor vleespluimvee in Duitsland. De verkoop van de productielocatie van Neuss aan DTC is onder voorbehoud van goedkeuring door de mededingingsautoriteiten. Ten aanzien van de productielocaties Drentwede en Losten wordt actief gezocht naar partners. Hierover zijn de Betriebsrat en de medewerkers geïnformeerd.

Agrifirm Polska kende een prima jaar met omzetgroei, met name in pluimvee, en goede resultaten. Het is Agrifirm Polska voor het derde jaar op rij gelukt om sneller dan de markt te groeien. Met de acquisitie van Paszmark in combinatie met de spreiding van de drie andere Poolse mengvoerfabrieken van Agrifirm in Szamotuły, Margonin en Topola, zette Agrifirm een belangrijke stap in de richting van volledig landelijke dekking in de Poolse markt. Dit geeft Agrifirm Polska een uitstekende uitgangspositie om het marktaandeel in Polen verder te vergroten.

Agrifirm Magyarország (Hongarije) kende een lastig jaar vanwege moeilijke financiële posities bij slachterijen en daardoor bij een aantal klanten. Het debiteurenbeleid is hier scherp op aangepast en de weg naar groei is weer gevonden.

Specialiteiten

De succesvolle start van de nieuwe fabrieken in Drongen (België) en in Tianjin (China) heeft een positief effect op de resultaten. Met de nieuwe fabriek in Drongen wist de divisie Specialiteiten (Nuscience) nieuwe markten aan te boren in Noord-Europa en Noord-Afrika. Bij de bouw van de Belgische fabriek is rekening gehouden met verdere marktexpansie. In China steeg de afzet van het gespecialiseerde voer voor jonge dieren opnieuw, versterkt door het aantrekken van met name de varkensmarkt en het binnenhalen van nieuwe accounts.

Met de acquisitie van Nutral (Uruguay) wist de divisie Specialiteiten (Nuscience) haar kracht in dit gebied verder te ontplooien. Het werkgebied van Nutral grenst aan dat van Nuscience in Brazilië. Dat maakt samenwerking makkelijk. Nutral leverde een positieve bijdrage aan het resultaat. In Brazilië had de divisie Specialiteiten (Nuscience) last van de hoge grondstofprijzen, de recessie die eveneens zijn weerslag had in de landbouw en de dalende koopkracht; dit werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door export business, wat een remmende werking heeft gehad op de ontwikkeling van de veehouderij.

Kennis- & innovatiecluster

De bijdragen van NutriControl en Agrifirm Exlan liggen in lijn van de verwachtingen. Agrifirm Exlan heeft onder de leden een zeer goede naam in het adviseren van veehouders op het gebied van mineralen en stalsystemen. Het bedrijf is inmiddels een gewaardeerd en erkend kennispartner. Conform de nieuwe strategie Better Together werken NutriControl en Agrifirm Exlan binnen de andere Agrifirm bedrijven verder aan het ontwikkelen en delen van kennis.

Retail

De retail-activiteiten (Welkoop Retail en Welkoop Winkel) kenden een uitstekend jaar, wat een zeer goede prestatie is in een moeizame retailmarkt. Het tijdig inspelen op ontwikkelingen, de goede band van de klanten met het Welkoop-merk en eerder ingezette kostenbesparingen liggen aan het succes ten grondslag.
Bij de toekenning van de publieksprijzen Beste Winkelketen van Nederland 2016 - 2017 en Webshop Awards 2016 - 2017 werd Welkoop als winkelketen maar liefst driemaal genomineerd en kwam in alle drie rubrieken (Tuin, Dierenspeciaalzaken en Webshop Awards categorie Tuin) als beste uit de bus.

Coöperatieve waarden herbevestigd

In 2016 is door de Hoofddirectie met de Raad van Commissarissen en Ledenraad gesproken over de coöperatieve waarden en de financiële structuur van de coöperatie. De coöperatieve kracht en eenheid zijn door de Ledenraad herbevestigd en door het bestuur omarmd. Het ondernemerschap van de coöperatie Agrifirm komt voort uit het ondernemerschap van de boerenleden: scherp op de korte termijn en tegelijk gericht op de lange termijn, om samen een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties veilig te stellen. De bedrijven van de Royal Agrifirm Group zetten daarom in op meetbare, relevante en duurzame waardecreatie voor veehouders en telers. Daarnaast streeft Royal Agrifirm Group een top drie marktpositie na in de door haar gekozen markten om daadwerkelijk impact te kunnen hebben op een verantwoorde voedselketen.

Wijzigingen in directie Royal Agrifirm Group

Per 1 juni 2016 is Dick Hordijk (48) toegetreden tot de statutaire Hoofddirectie. Op 20 september is hij benoemd tot voorzitter van de Hoofddirectie. Hij volgde in deze Ton Loman op die, na ruim 30 jaar, afscheid van Agrifirm nam. Dick Hordijk vormt samen met Jaap Vessies, Chief Financial Officer, de Hoofddirectie van Royal Agrifirm Group.
Per 1 september werd Ronald van de Ven (55) door de Hoofddirectie van Royal Agrifirm Group benoemd tot Divisiedirecteur Agrifirm Feed Noordwest-Europa (NWE). In die functie trad hij ook toe tot de Groepsraad.
Per 1 oktober trad John Dortmans (36), general manager Cluster Feed CEE toe als lid van de Groepsraad van de Royal Agrifirm Group.
De Groepsraad van de Royal Agrifirm Group bestaat hiermee uit Dick Hordijk (CEO), Jaap Vessies (CFO), Johan de Schepper (divisie Specialiteiten/Nuscience), Ronald van de Ven (divisie Feed NWE), John Smit (divisie Plant) en John Dortmans (cluster Feed CEE).