Jaarresultaat 2014: herstructurering voor meer focus en groei van kernactiviteiten

18 mrt 2015

Agrifirm realiseerde in 2014 een operationeel bedrijfsresultaat van € 26,9 miljoen. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag van Koninklijke Coöperatie Agrifirm UA. De afzet in diervoeders en van plantaardige producten heeft zich positief ontwikkeld. Innovatieve producten en concepten aangevuld met professionele advisering leveren voordeel voor klanten en zijn de solide basis voor groei in marktaandeel.

  • Verdere groei marktleiderschap Agrifirm Feed en Agrifirm Plant in de Nederlandse markt
  • 3% volumegroei mengvoer brengt totale afzet Agrifirm diervoeders op 7,1 miljoen ton
  • Sterke volumegroei in de plantaardige sector, afzet meststoffen groeit met 14% en gewasbeschermingsmiddelen met 10%
  • Specialiteitendivisie Nuscience ontwikkelt wereldwijd succesvol door en realiseert een volumegroei van 4%
  • Eenmalige kosten herstructurering van € 11,7 miljoen maken de weg vrij voor resultaatgroei in de kernactiviteiten. Deze kosten drukken de nettowinst over 2014
  • Solvabiliteit stijgt van 48,6% naar 51,6% door scherp werkkapitaalbeheer, desinvesteringen en lager grondstofprijsniveau
  • Bedrag dat de leden ontvangen aan Ledenvoordeel en Ledenkorting stijgt van € 12,8 miljoen naar € 14,0 miljoen

In lijn met de aangescherpte strategie voerde Agrifirm een aantal herstructureringen door. Hiervoor is € 11,7 miljoen aan eenmalige kosten genomen. Deze aanpassingen resulteren in meer focus op de kernactiviteiten en maakt het mogelijk om in 2015 en volgende jaren te groeien in deze kernactiviteiten, maar leiden wel tot een eenmalig lager nettowinstniveau van € 3,1 miljoen.

Marktontwikkelingen

In de plantaardige sector kenmerkte het jaar 2014 zich met een relatief lang groeiseizoen. Mede door internationale spanningen was er in meerdere plantaardige en dierlijke sectoren sprake van lage opbrengstprijzen en inkomens die onder druk staan. Het totale afzetvolume mengvoeders van Agrifirm steeg met 3% ten opzichte van 2013, waarbij de grootste stijging werd gerealiseerd in de vleespluimveesector. De verkoop van co-producten liep wat terug, waardoor het totale volume aan diervoeders uit kwam op 7,1 miljoen ton, iets meer dan in 2013. De Agrifirm Feed-divisie realiseerde in Nederland en in andere Europese landen een groei in marktaandeel. Innovatieve concepten als Gemengd Voeren 2.0, Ruwvoer Totaal, Voerwinst, Vigor en Wellcome leverden hieraan een belangrijke bijdrage. Deze Agrifirm concepten dragen bij aan resultaatverbeteringen bij veehouders op tal van terreinen, zoals groei, voerefficiëntie, diergezondheid, duurzaamheid en financieel resultaat.

De verkoop van kunstmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen is, door het lange groeiseizoen dat 2014 kenmerkte en door groei in marktaandeel, sterk gestegen met respectievelijk 14% en 10%. De omzet in granen, aardappelen, uien en peen daalde met 11% naar 612.000 ton, hetgeen grotendeels veroorzaakt is door areaalverkleining. Het nieuwe logistieke concept en de af-erf graancollectie leidden tot aanzienlijke kostenbesparingen.

De toonaangevende positie van Agrifirm Plant in precisielandbouw en bodemgezondheid en de nieuwe aanpak “de kunst van bemesten” leverden een belangrijke bijdrage aan de resultaten bij de telers. Op basis hiervan wist Agrifirm Plant haar marktaandeel in grote productgroepen meststoffen, zaaizaden en gewasbescherming verder uit te breiden.

De Agrifirm Feed bedrijven in het buitenland realiseerden een stabiele tot hogere afzet. Met de inzet van vernieuwende voerconcepten is met name klantenwinst gerealiseerd in de professionele veehouderij. De operationele bedrijfsresultaten waren in lijn met de verwachting, met uitzondering van Agrifirm Deutschland dat te lijden had onder moeilijke marktomstandigheden.

Nuscience, wereldwijd actief in speciaal voeders, kende een goed jaar. Het positieve resultaat kwam tot stand door een goede bijdrage uit alle activiteiten, inclusief de acquisities van de laatste jaren. Forse investeringen in de productielocaties in België en China maken het mogelijk om de komende jaren sterk door te groeien. In 2014 heeft Nuscience haar 51% belang in het Servische bedrijfsonderdeel uitgebreid naar 100%.

De divisie Co-producten had te maken met tegenvallende resultaten. De afzet aan zowel vochtrijke als droge co-producten liep met 5% terug. Door de grote ruwvoeropbrengsten in de rundveehouderij, was de verkoop van co-producten in deze markt moeizaam. Hevige concurrentie aan zowel de inkoopzijde als in de verkoop resulteerde in een tegenvallend resultaat.

Herstructurering voor meer focus en groei van kernactiviteiten

Agrifirm gaat zich strategisch meer richten op haar vier kernactiviteiten; mengvoer, akker- en tuinbouw, co-producten en specialiteiten. Aangevuld met een professioneel Kennis & Innovatie cluster als “motor” voor kennisontwikkeling en productinnovatie. In lijn met deze aangescherpte strategie werd in 2014 het minderheidsbelang in Holland Malt verkocht. Voor de andere bedrijven en deelnemingen die buiten de kernactiviteiten vallen, wordt gekeken naar mogelijkheden waarmee de positie van deze bedrijven kan worden versterkt. Daarnaast zijn aanzienlijke aanpassingen doorgevoerd in de divisie Co-producten in Verenigd Koninkrijk en Duitsland en bij Agrifirm Deutschland. Aanpassingen waren binnen beide bedrijven noodzakelijk om in te spelen op de veranderende marktomstandigheden en om de winstgevendheid te verbeteren. Binnen de divisie Co-producten zijn de verlieslatende activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland beëindigd. De gehele organisatie is fors afgeslankt om kosten te drukken. Met deze aanpassingen is de verwachting dat met de renderende activiteiten in Nederland, Frankrijk en Roemenië vanaf 2015 weer goede resultaten geboekt kunnen worden.

Het bedrijf Agrifirm Deutschland is per 1 januari 2015 gesplitst in een Feed- en een Plant-bedrijf en beide organisaties zijn opnieuw ingericht. Door deze splitsing kan scherper op kosten en opbrengsten gestuurd worden. Ook kan sneller op de specifieke marken worden ingespeeld en wordt de synergie met het Nederlandse Plant- en Feed-bedrijf beter benut. Voor alle herstructureringen binnen Agrifirm is gezamenlijk €11,7 miljoen aan kosten genomen. Daarmee wordt de weg ingeslagen van meer focus en resultaat- en volumegroei in de kernactiviteiten. Dit is in lijn met de uitgezette strategie van Agrifirm. Door deze eenmalige bijzondere lasten resulteert het nettoresultaat over 2014 in € 3,1 miljoen.

Balanspositie verder verbeterd

De balanspositie van Agrifirm verbeterde verder. De solvabiliteit steeg van 48,6% naar 51,6%. Veel aandacht aan werkkapitaalbeheer, verkoop van het minderheidsaandeel in Holland Malt en lagere grondstofprijzen resulteerde in een lager balanstotaal en een verhoogde solvabiliteit.

Succes van veehouders en telers mede mogelijk maken

In april 2014 startte Agrifirm de campagne “mede mogelijk maken”, met als doel de trots op de prachtige kwaliteitsproducten die veehouders en telers produceren in beeld te brengen. De professionele, ondernemende en duurzame wijze waarop Nederlandse veehouders en telers produceren, is wereldwijd toonaangevend. Met de campagne beoogt Agrifirm een bijdrage te leveren aan versterking van het imago van de agrarische sectoren. Door te investeren in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten, concepten en adviezen levert Agrifirm actief een bijdrage aan verdere uitbouw van deze toonaangevende positie van haar klanten.

Ledenbelang staat voorop

Op basis van de sterke vermogenspositie van Agrifirm en de operationele bedrijfsresultaten wordt € 14,0 miljoen via Ledenvoordeel en Ledenkorting aan de leden van Agrifirm uitbetaald, € 1,2 miljoen meer dan in 2013.
Met deze coöperatieve aanpak onderscheidt Agrifirm zich van andere grote spelers in de markt.

Jaarverslag

Leden ontvangen eind maart het Jaarbericht, een speciale uitgave over de resultaten van Agrifirm in 2014. Het Jaarverslag is online gepubliceerd op www.agrifirm.com/jaarverslagen.